مسابقه حیوانات

چهار حیوان برای مسابقه ای از درخت نارگیل بالا می روند
 

شیر و میمون و زرافه و سنجاب
 

هرکس موز بیشتری بکند برنده است
 

فکر میکنی کدامیک برنده می شود؟
 
 
جواب سوال بازگو کننده شخصیت توست
 
 
 
پس بادقت فکر کن
 
 


جواب را در زیر ببینید
 .
 


.
 


.
 


.
 


.
 


.
 


.
 


.
 


.
 
.
 


.


.


.


.


.


.


.


:اگر جوابت
 
شیر است = خسته و کسل هستی 

 
میمون = خنگ هستی 
 


زرافه = کاملا احمق هستی 
 

 

سنجاب = نا امید هستی 
 
چرا ؟! 
 
برای اینکه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
         درخت نارگیل که موز ندارد !!!!! قهقههقهقههقهقهه
/ 0 نظر / 4 بازدید